Certificering

De Vereniging Voor Mindfulness (VVM) certificeert haar leden indien deze leden dit wensen. De VVM wil hiermee een kwaliteitsgarantie afgeven dat deze gecertificeerde leden voldoende zijn opgeleid door een opleidingsinstituut om de trainingen Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en/of Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) te geven. Er zijn namelijk standaard programma’s die door Jon Kabat-Zinn (MBSR) en Mark William, John Teasdale en Zindel Segal (MBCT) zijn ontwikkeld en het is belangrijk dat trainers voor deze programma’s voldoende zijn opgeleid. Op deze website staan de gecertificeerde trainers vermeld en mochten zich onvolkomenheden voordoen bij de trainingen van een van onze gecertificeerde trainers dan wordt het bestuur van de VVM hier graag van op de hoogte gesteld. Het bestuur zal deze opmerkingen behandelen en waar nodig actie ondernemen.

Certificering

Voorlopige voorwaarden voor de opleiders van mindfulness opleidingen die de VVM certificeert:

 • Minimaal 12 mindfulness trainingen zelfstandig hebben begeleid.
 • Een basisopleiding mindfulness (van minimaal 42 contact uren) in de MBCT/MBSR traditie
 • Aanvullend minimaal 12 dagen specifiek op mindfulness trainers gerichte opleiding gevolgd zoals MBCT/MBSR verdiepingsdagen voor mindfulness trainers, specialistische mindfulness vervolgopleidingen, MBSR opleidingen (Hierbij worden geen retraites, netwerkdagen, werkgroepbijeenkomsten en of stiltedagen meegerekend). Zie bijlage 1 voor voorbeelden.
 • Daarnaast wordt aan de opleider als zelf toetsend element gevraagd om aan te geven hoe hij of zij is bezig geweest met zijn eigen meditatie beoefening en welke bijscholing er gevolgd is.
 • Volgen van minimaal 8 mindfulness intervisies of supervisies in 4 jaar.
 • De erkenning van de opleidingsinstituten is voorlopig vastgesteld op 1 jaar

De voorwaarden voor certificering van trainers zijn:

 1. Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 2. Lidmaatschap van de VVM
 3. Minimaal een afgeronde door de VVM erkende mindfulness trainers opleiding van minimaal 42 contact uren

Uren besteed aan (onderdelen van) een deelnemerstraining binnen de mindfulness opleiding tellen mee als opleidingsuren.
(Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend omdat ze in ontwikkeling zijn en aan verandering onderhevig zullen zijn)

Aanvraag Certificering is alleen mogelijk voor leden van de VVM. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de certificeringscommissie van de VVM als alle bescheiden aanwezig zijn. Ieder kwartaal worden er certificaten uitgereikt. Dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Als u minimaal één maand voor de uitreiking alle bescheiden heeft aangereikt, u voldoet aan de voorwaarden en als de certificeringsbijdrage is overgemaakt, dan wordt in de eerste week van januari, april, juli en oktober het certificaat uitgereikt.

Het certificaat kost € 20,-- per jaar en wordt gelijktijdig met de contributie geïnd. Indien in de loop van het jaar het certificaat wordt toegekend dan betaalt men tot aan het begin van het volgende jaar. (dus € 15,-- voor driekwart jaar, € 10,-- voor halfjaar en € 5,-- voor het laatste kwartaal).

Mocht er onduidelijkheid zijn of u voldoet aan de certificeringsvoorwaarden, of u voldoet niet aan de voorwaarden dan wel u heeft uw certificeringsbijdrage nog niet betaald, dan ontvangt u geen certificaat. De certificeringscommissie van de VVM zal extra tijd nodig hebben om eventueel een herbeoordeling te maken. U zult daarvoor in gelegenheid gesteld worden om aanvullende informatie te sturen. Het kan zijn dat daardoor de uitreiking van het certificaat pas in de volgende ronde van certificering kan plaatsvinden.
Vooralsnog is het certificaat vier jaar geldig.

Herregistratie voor VVM leden

Na 4 jaar moet een mindfulness trainer/therapeut kunnen aantonen dat hij of zij mindfulness trainingen / therapieën gegeven heeft en zichzelf actief heeft bijgeschoold op het gebied van mindfulness. De VVM stelt hiervoor de volgende voorwaarden:

 • Begeleiding van minimaal 8 mindfulness groepen per 4 jaar of 16 individuele mindfulness therapieën/ trainingen/coaching per vier jaar
 • Volgen van minimaal 8 mindfulness intervisies of supervisies in 4 jaar.
 • Volgen van minimaal 4 dagen scholing (de netwerkdagen, verdiepende werkgroepbijeenkomsten en specifieke mindfulness opleidingsbijeenkomsten of mindfulness workshops kunnen hiervoor gebruikt worden)

Daarnaast vragen we de trainer als zelf toetsend element aan te geven hoe hij is bezig geweest met zijn eigen meditatie en welke bijscholing er gevolgd is.

De procedure is als volgt:

 1. Aanvraagformulier invullen op de website van de VVM.
 2. Men ontvangt een bevestiging van de aanvraag en een factuur binnen 2 weken.
 3. Overmaken van certificeringsbijdrage en mailen van het HBO diploma en het diploma van de gevolgde mindfulness opleiding.
 4. De certificeringscommissie neemt een beslissing en deelt deze mee aan de aanvrager binnen 4 weken na ontvangst van de certificeringsbijdrage en de opleidingsbescheiden. Mocht er onduidelijkheid zijn over het HBO niveau en/of de mindfulness opleiding dan ontvangt de aanvrager binnen 4 weken een nieuw tijdspad, waarbinnen de aanvraag beoordeeld zal worden.

De certificeringscommissie beoordeelt de aanvragen.
Men kan in beroep gaan tegen de beslissing van de certificeringscommissie, binnen 4 weken na de dagtekening van de beslissing van deze commissie. Dit beroep kan men indienen bij .

Bij onduidelijkheden zal de aanvraag worden voorgelegd voor bindend advies aan het bestuur.
Tegen een beslissing van het bestuur inzake certificering is geen beroep mogelijk.

Aanvraag Certificering

 

© 2020 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners