Skip to main content

Erecode staat voor kwaliteit

Een krachtig instrument

In de Erecode is vastgelegd wat de VVM van haar leden verwacht. Zowel ten opzichte van de samenleving (deelnemers, zorgverzekeraars, bedrijfsleven, overheid e.a.) als binnen de vereniging. Iedere belanghebbende mag er vanuit gaan dat VVM-leden de kwaliteit bieden die hierin is vastgelegd, wat ook wordt getoetst.

Wat zoal in de Erecode staat:

  • belangrijke ethische richtlijnen t.a.v. respect, integriteit, privacy en omgangsvormen
  • kwaliteitseisen gesteld aan de professional waaronder de benadering van cliënten
  • richtlijnen bij het runnen van een zakelijke praktijk
  • een kader voor alle faciliteiten die een professional inzet
  • een uitgebreid klachtenprotocol met een meldingsplicht voor elke professional
  • de spelregels voor certificering en hercertificering
  • hoe de naleving van de code binnen de VVM gewaarborgd wordt

Door als VVM professional volgens deze code te werken ontstaat een stevige basis voor kwaliteit in de praktijk. Het is belangrijk dat potentiële deelnemers en opdrachtgevers kunnen zien waar de VVM professional voor staat. Als vereniging kunnen we zo oprecht alle door de VVM gecertificeerde professionals onder de aandacht brengen bij derden, zoals bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars. De Erecode is in overeenstemming met het document ‘Ethics for Teachers and Teacher Trainers’, aangereikt door de Europese koepelorganisatie EAMBA. Dit maakt de code tot een breed gedragen professioneel instrument.

Teneinde kwaliteit te borgen, zal wie zich wil laten certificeren als Mindfulness Professional een ingevulde checklist moeten overleggen en daarbij beamen dat zijn praktijk voldoet aan de Erecode. Elke vier jaar zal dit worden herhaald bij de hercertificering. Tussentijds kan iedere erkende Mindfulness Professional middels de checklist vaststellen of zijn praktijk voldoet en indien nodig aanpassen.

Bij een klacht omtrent het handelen van één van onze leden wijzen wij graag op het uitgebreide klachtenprotocol dat in de Erecode staat. Helder is omschreven waar een klacht kan worden gemeld en hoe deze vervolgens wordt behandeld.

Zijn er vragen of opmerkingen over de Erecode, mail ze dan naar het secretariaat. .
Het bestuur waardeert ieders reactie en zal spoedig daarop reageren.