Leden van de Vereniging Voor Mindfulness

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de Vereniging Voor Mindfulness en dus geen rechtspersonen. De Vereniging Voor Mindfulness is een hybride vereniging, enerzijds is het een ‘gewone’ vereniging voor haar basis leden en anderzijds een beroepsvereniging voor haar gecertificeerde professionals/leden.

 • Basis
  lidmaatschap
  VVM

  €80 per jaar

  Verbinden met mensen die geïnspireerd zijn door mindfulness

  Toegang tot (online en live) bijeenkomsten

  Korting op activiteiten

  Studenten leden en senioren betalen 50% van de normale contributie

 • Gecertificeerd professional lidmaatschap

  Basis + €60 per jaar

  Basis lidmaatschap vereist

  Kwaliteitskeurmerk

  Vergoeding zorgverzekeraars mits professional op gecertificeerd MBSR/MBCT en/of MBCP-Fear specialistisch niveau

  Vermelding als professional (incl. jouw aanbod) in onze zoekmodule

Basis Leden

De Vereniging voor Mindfulness wil mensen verbinden die geïnspireerd zijn door mindfulness. Door samen mindfulness verder te verspreiden kunnen we elkaar stimuleren om enerzijds zelf met mindfulness bezig te zijn en anderzijds anderen te inspireren voor mindfulness. 

De Vereniging organiseert inhoudelijke bijeenkomsten zowel online als op locatie. Op deze bijeenkomsten kunnen leden elkaar ontmoeten en netwerken naast het volgen van het inhoudelijke programma.

De contributie voor basis leden is € 80,--. Studenten leden en senioren betalen 50% van de normale contributie. Student lid kun je maximaal 1 jaar zijn en is bedoeld om kennis te maken met de Vereniging voor Mindfulness. Wanneer je als mindfulness professional met pensioen bent kan je toch lid blijven tegen een lagere bijdrage.

Gecertificeerde professionals/leden

De gecertificeerde leden hebben een kwaliteitskeurmerk. Doordat zij voldoende zijn opgeleid en zich ook houden aan de erecode van de Vereniging voor Mindfulness kunnen zij volgens de Vereniging op een kwalitatief hoog niveau de mindfulness overdragen aan anderen. Je kunt naast de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) ook voor ander Mindfulness Based Programma’s (MBP’s) gecertificeerd worden. Per 1 januari 2022 kunnen leden voor de volgende MBP’s gecertificeerd worden:

 • Mindfulness Based Emotionele Intelligentie (MBE)
 • (Speciale) S-MBSR opvoeding & onderwijs
 • Mindfulness Based Childbrith & Parenting – Fear

Om gecertificeerd lid te kunnen worden betaal je de basis contributie van € 80,-- per jaar. Voor de certificering zijn de kosten daarbovenop € 60,-- per jaar. Je kunt je dan op de website van de Vereniging voor Mindfulness profileren.

Voor de zekerheid melden we dat vooralsnog alleen op specialistisch niveau gecertificeerde MBSR/MBCT en MBCP-Fear professionals voor vergoeding van de zorgverzekeraars in aanmerking komen. 

Lid worden

Vind je het fijn jouw passie voor mindfulness te delen met anderen en wil je graag deel uitmaken van een uitgebreid netwerk van mindfulness professionals, beoefenaars en onderzoekers? Meld je dan aan als lid. Zo vergroot je jouw bijdrage aan een meer mindfulle wereld!

Lees meer: Basis en gecertificeerde leden

Waar we voor staan

 • Het breed en laagdrempelig verspreiden van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de kwaliteit van het aanbod van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de ontwikkeling van mindfulness in Nederland
 • Het faciliteren van een ontmoetingsplek (agora), waar mensen die met mindfulness werken kunnen delen en verbinden.

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.
Sinds 2021 houdt de Vereniging voor Mindfulness de ALV online.
Separaat vinden er Symposia plaats, bij voorkeur op locatie en ook twee keer per jaar.
Deze symposia zijn bedoeld voor verbinding van de leden onderling en voor professionalisering.

9.30 uur - 10.15
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 17 maart van

Na het officiële deel van de ledenvergadering kunnen wij met elkaar in gesprek over de visie en competenties. Onderstaand stuk kan daarbij als leidraad dienen.

10.30 - 11.30
Visie en competenties

Het bestuur van de Vereniging Voor Mindfulness heeft zich verdiept in de koers van de vereniging en in hoeverre de leden daarmee ondersteund kunnen worden. De MBSR/MBCT is de basis van de Vereniging Voor Mindfulness. Ruim tien jaar geleden is de VVM gestart en eigenlijk waren deze twee trainingen het belangrijkste aanbod. Inmiddels zijn er diverse andere Mindfulness Programma’s bijgekomen.

Voorbeelden daarvan zijn Mindfulness Based Programma’s, zoals de MBE (voor organisaties), de programma’s van Eline Snel (voor kinderen, jongeren en leerkrachten en opvoeders) en de MBCP-Fear (voor zwangere vrouwen met angst voor de bevalling). Deze programma’s zijn vooral gebaseerd op de MBSR/MBCT, maar dan ingezet voor een andere doelgroep. Daarnaast zijn er natuurlijk nog meerdere programma’s die ontwikkeld zijn vanuit de MBSR/MBCT.

De belangstelling voor de MBSR/MBCT lijkt terug te lopen, ondanks dat dit standaard programma's zijn. Door de zorgverzekeraars worden alleen deze programma’s vergoed. Daardoor kan innovatie worden belemmerd.

Het bestuur is van mening dat wij aandacht aan innovatie moeten schenken. Door meer met de tijd mee te gaan kunnen we in de pas blijven lopen met de vraag waar behoefte aan is en wat de mindfulness daarvoor te bieden heeft. We zouden daar gezamenlijk als vereniging naar op zoek kunnen gaan, zonder de MBSR en MBCT uit het oog te verliezen.
Er liggen kansen om de mindfulness te integreren in ander aanbod of uit te breiden. We zouden ons ook kunnen verdiepen in welke innovaties we kunnen toevoegen.

Graag willen we samen met de leden deze ontdekkingstocht maken. Bij de vorige ledenvergadering hebben we vooral stilgestaan bij de terugloop van het aantal deelnemers aan mindfulnesstrainingen. Deze keer willen we graag meer ontwikkelingsgericht kijken.

Ook wil het bestuur stil staan bij de competenties van de mindfulness professional. We willen de competenties gebruiken bij de hercertificering voor zelfreflectie. In welke competenties ben je goed en welke competenties kun je verder ontwikkelen? In geval kan er met een supervisor besproken worden waar vervolgontwikkeling van mindfulness mogelijk is. Bijvoorbeeld waar je mindfulness nog verder zou willen integreren en toepassen. Professionals met brede competenties zijn beter in staat hun eigen programma’s te ontwikkelen en dus ook nieuwe paden in te slaan naast de standaard programma’s zoals de MBSR/MBCT.

Graag gaan we in gesprek om verdere ideën te ontwikkelen.

De documenten voor de ALV kunnen t.z.t. hieronder worden gedownload.

Meer informatie en aanmelden

Documenten


17-03-2023

11-11-2022

18-03-2022

26-11-2021

Lees meer: Algemene Leden Vergadering

Start van de vereniging
(5 september 2008)

De aanleiding voor de oprichting van de Vereniging voor Mindfulness

Beste Maria, Ingrid, Alie en Johan,

Het lijkt me goed mijn ideeën over een Vereniging van Mindfulnesstrainers nog eens kort te verwoorden. Het is een kleine bijdrage aan jullie komende bestuursvergadering.

Ik signaleer bij collega’s die de 50-uurs nascholingscursus MBCT volgden een behoefte aan verdieping en onderling contact, en een tegenzin in nieuwe eisen en registraties. Voor de meesten is MBCT/MBSR-kwalificatie ook niet interessant, omdat ze vanuit hun beroep al gekwalificeerd zijn om deze trainingen te geven. Vergoedingen lopen via DBC’s of declaraties via de eerstelijns psychologische hulp (sinds januari 2008 in het basispakket van zorgverzekeraars). Vanuit de collega’s die Ger Schurink en ik begeleidm hebben, heb ik nooit gehoord dat er behoefte zou zijn aan een Vereniging met kwaliteits- eisen zoals eerder door jullie als bestuur geformuleerd.-

Deze week had ik een bijeenkomst met onze lokale Inspiratiegroep Mindfulness, dat is spontaan gevormde contactgroep van en voor mindfulnesstrainers uit Nijmegen en omgeving. Een van de deelnemers mailde me na afloop: “Jouw metafoor van de paraplu waaronder mensen, groepen, en ideeën elkaar kunnen vinden sprak me erg aan, met name omdat er dan ook ‘spontaan’ dingen kunnen gebeuren, cq. zaken kunnen rijpen.” Ik ben voor een open vereniging met een grote mate van toegankelijkheid, waardoor er ruimte is voor onderling (netwerk)contact, en er ruimte is om te groeien.

Voor alle duidelijkheid: ik vind het prima als het Instituut voor Mindfulness (IVM) criteria opstelt voor kwalificatie van haar eigen studenten. Dat past in de lijn van Kabat-Zinn. Helemaal akkoord. Dus als instituut heb je een mooi document in handen, het werk is niet voor niets geweest. Wat ik niet wens is dat deze criteria van toepassing zijn op de vele collega’s met een andere scholingsroute. Binnen een kleurige paraplu-vereniging staan gekwalificeerde IVM-ers en anders-geschoolden gelijkwaardig als gewone leden onder de paraplu, en leren van elkaar. Als veldbloemen die samen een mooi boeket vormen.

Naast IVM-ers zouden er ook andere groeperingen kunnen zijn, misschien wel ooit een sectie mindfulness van een therapievereniging, een Masters-groep, een groep die geïnteresseerd is in onderwijs en onderzoek, een club collega’s die zich richt op bedrijfstrainingen, noem maar op. Er is dan enige coördinatie nodig, wellicht een website waarop activiteiten worden vermeld en jaarlijks een bijeenkomst met interessante lezingen en workshops.

Mij staat eigenlijk niet veel meer dan een grote kaartenbak voor ogen: iedereen die beroepsmatig met mindfulness bezig is, is welkom. In therapie, onderwijs en bedrijfs- leven. En natuurlijk zijn er mensen, ook collega’s, die niet zo’n best werk leveren. Dat hou je, dat is overal aan de orde. Na de mindfulness-hype neemt de belangstelling van lieden die een graantje willen meepikken wel weer af. Daar ben ik niet zo bang voor.

Vergelijk het met een appelboom. Wil je mooie appels, dan moet je goed voor de boom zorgen, voorwaarden scheppen voor groei en bloei. In droge tijden geef je hem water. Verder heeft de boom genoeg aan zon en water en lucht. Hij groeit vanzelf. De appel- boom komt tot bloei en draagt vrucht. Natuurlijk zullen er enkele rotte appels tussen zitten, maar dat hou je niet tegen.

 De appelboom symboliseert het principe van apranihita, een boeddhistische term die zoiets betekent als: zonder doel, zonder streven aanwezig zijn in het nu. Zoals loop- meditatie in het bos: je pad is het doel, je gaat niet haasten om snel dáár te zijn, maar je geniet van het hier lopen. En je komt vanzelf waar je wezen moet. Als vereniging zou het betekenen: bottum-up en niet top-down, voorwaarden scheppen in plaats van eisen stellen. Dan komen mensen tot bloei, dan kan de geest van mindfulness vrij stromen.

Ik wens jullie maandag een mooie vergadering toe. Een hartelijke groet,

Noud

12 september 2008

Wie we zijn

Welkom op de site van de Vereniging Voor Mindfulness

De Vereniging Voor Mindfulness is een beroepsvereniging voor mindfulness professionals. Dat wil zeggen dat we de professionals die op een of andere manier met mindfulness werken, in trainingen, coaching, therapie, begeleiding, opleiding, etc. met elkaar verbinden. Wij zijn een vereniging waar we als leden van elkaar leren en gezamenlijk staan voor kwaliteit op het gebied van mindfulness. De vereniging stimuleert de samenkomst van leden in intervisiebijeenkomsten, werkgroepen, workshops en congressen. De vereniging is laagdrempelig dus iedereen is welkom om zich aan te sluiten om een inhoudelijke bijdrage te leveren ook is men zelf geen mindfulness professional en wordt de mindfulness vooral gebruikt voor persoonlijke beoefening.

 • Een plek voor uitwisseling en het delen van kennis en ervaring rond mindfulness
 • Belangenbehartiging voor ieder die op een serieuze manier met mindfulness werkt
 • Certificering van mindfulness trainers die werken vanuit de MBCT/MBSR traditie
 • Na- en bijscholing mindfulness

Missie VVM

 • Het breed en laagdrempelig verspreiden van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de kwaliteit van het aanbod van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de ontwikkeling van mindfulness in Nederland
 • Het faciliteren van een ontmoetingsplek (agora), waar mensen die met mindfulness werken kunnen delen en verbinden.

© VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron