Skip to main content

Leden van de Vereniging Voor Mindfulness

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de Vereniging Voor Mindfulness en dus geen rechtspersonen. De Vereniging Voor Mindfulness is een hybride vereniging, enerzijds is het een ‘gewone’ vereniging voor haar basis leden en anderzijds een beroepsvereniging voor haar gecertificeerde professionals/leden.

 • Basis
  lidmaatschap
  VVM

  €96 per jaar

  Verbinden met mensen die geïnspireerd zijn door mindfulness

  Toegang tot (online en live) bijeenkomsten

  Korting op activiteiten

  Studenten leden en senioren betalen 50% van de normale contributie

 • Aanvraag
  certificaat
  Professional

  basis* + €75 eenmalig

  *basislidmaatschap vereist

  Als men eerst voor de basis gecertificeerd
  wordt dan hoeft men niet nog een tweede keer
  te betalen voor de certificering tot specialist

 • Gecertificeerd professional lidmaatschap

  Basis + €60 per jaar

  Basis lidmaatschap vereist

  Kwaliteitskeurmerk

  Vergoeding zorgverzekeraars mits professional op gecertificeerd MBSR/MBCT, MBCL en/of MBCP-Fear specialistisch niveau

  Vermelding als professional (incl. jouw aanbod) in onze zoekmodule

Basis Leden

De Vereniging voor Mindfulness wil mensen verbinden die geïnspireerd zijn door mindfulness. Door samen mindfulness verder te verspreiden kunnen we elkaar stimuleren om enerzijds zelf met mindfulness bezig te zijn en anderzijds anderen te inspireren voor mindfulness. 

De Vereniging organiseert inhoudelijke bijeenkomsten zowel online als op locatie. Op deze bijeenkomsten kunnen leden elkaar ontmoeten en netwerken naast het volgen van het inhoudelijke programma.

De contributie voor basis leden is €96. Studenten leden en senioren betalen 50% van de normale contributie. Student lid kun je maximaal 1 jaar zijn en is bedoeld om kennis te maken met de Vereniging voor Mindfulness. Wanneer je als mindfulness professional met pensioen bent kan je toch lid blijven tegen een lagere bijdrage.

Gecertificeerde professionals/leden

De gecertificeerde leden hebben een kwaliteitskeurmerk. Doordat zij voldoende zijn opgeleid en zich ook houden aan de erecode van de Vereniging voor Mindfulness kunnen zij volgens de Vereniging op een kwalitatief hoog niveau de mindfulness overdragen aan anderen. Je kunt naast de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) ook voor ander Mindfulness Based Programma’s (MBP’s) gecertificeerd worden. Per 1 januari 2022 kunnen leden voor de volgende MBP’s gecertificeerd worden:

 • Mindfulness Based Emotionele Intelligentie (MBE)
 • (Speciale) S-MBSR opvoeding & onderwijs
 • Mindfulness Based Childbrith & Parenting – Fear

Om gecertificeerd lid te kunnen worden betaal je de basis contributie van €96 per jaar. Voor de certificering zijn de kosten daarbovenop €60 per jaaren eenmalig €75 voor de aanvraag van een certificaat. Dus als men eerst voor de basis gecertificeerd wordt dan hoeft men niet nog een tweede keer te betalen voor de certificering tot specialist . Je kunt je dan op de website van de Vereniging voor Mindfulness profileren.

Voor de zekerheid melden we dat vooralsnog alleen op specialistisch niveau gecertificeerde MBSR/MBCT, MBCL en MBCP-Fear professionals voor vergoeding van de zorgverzekeraars in aanmerking komen. 

Lid worden

Vind je het fijn jouw passie voor mindfulness te delen met anderen en wil je graag deel uitmaken van een uitgebreid netwerk van mindfulness professionals, beoefenaars en onderzoekers? Meld je dan aan als lid. Zo vergroot je jouw bijdrage aan een meer mindfulle wereld!

Lees meer: Basis en gecertificeerde leden

Waar we voor staan

 • Het breed en laagdrempelig verspreiden van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de kwaliteit van het aanbod van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de ontwikkeling van mindfulness in Nederland
 • Het faciliteren van een ontmoetingsplek (agora), waar mensen die met mindfulness werken kunnen delen en verbinden.

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.
Sinds 2021 houdt de Vereniging voor Mindfulness de ALV online.
Separaat vinden er Symposia plaats, bij voorkeur op locatie en ook twee keer per jaar.
Deze symposia zijn bedoeld voor verbinding van de leden onderling en voor professionalisering.

Er wordt altijd een vergadering in het voorjaar gepland waarbij voornamelijk wordt teruggekeken en een vergadering in het najaar waarbij altijd vooruitgekeken wordt.
Dus in het voorjaar behandelen we altijd de Jaarrekening en het Jaarverslag van het vorige jaar en in het najaar hebben we altijd de Begroting en het Jaarplan voor het volgende jaar op de agenda staan. Op ieder ALV worden er natuurlijk actualiteiten en bestuursaangelegenheden besproken.

De laatste Algemene Ledenvergadering was op 8 maart 2024, een datum voor de volgende vergadering wordt gepland.

De documenten voor de ALV kunnen t.z.t. hieronder worden gedownload.

Meer informatie en aanmelden

Documenten


08-03-2024


17-03-2023

01-12-2023


18-03-2022

11-11-2022


26-11-2021

Lees meer: Algemene Leden Vergadering

Start van de vereniging
(5 september 2008)

De aanleiding voor de oprichting van de Vereniging voor Mindfulness

Beste Maria, Ingrid, Alie en Johan,

Het lijkt me goed mijn ideeën over een Vereniging van Mindfulnesstrainers nog eens kort te verwoorden. Het is een kleine bijdrage aan jullie komende bestuursvergadering.

Ik signaleer bij collega’s die de 50-uurs nascholingscursus MBCT volgden een behoefte aan verdieping en onderling contact, en een tegenzin in nieuwe eisen en registraties. Voor de meesten is MBCT/MBSR-kwalificatie ook niet interessant, omdat ze vanuit hun beroep al gekwalificeerd zijn om deze trainingen te geven. Vergoedingen lopen via DBC’s of declaraties via de eerstelijns psychologische hulp (sinds januari 2008 in het basispakket van zorgverzekeraars). Vanuit de collega’s die Ger Schurink en ik begeleidm hebben, heb ik nooit gehoord dat er behoefte zou zijn aan een Vereniging met kwaliteits- eisen zoals eerder door jullie als bestuur geformuleerd.-

Deze week had ik een bijeenkomst met onze lokale Inspiratiegroep Mindfulness, dat is spontaan gevormde contactgroep van en voor mindfulnesstrainers uit Nijmegen en omgeving. Een van de deelnemers mailde me na afloop: “Jouw metafoor van de paraplu waaronder mensen, groepen, en ideeën elkaar kunnen vinden sprak me erg aan, met name omdat er dan ook ‘spontaan’ dingen kunnen gebeuren, cq. zaken kunnen rijpen.” Ik ben voor een open vereniging met een grote mate van toegankelijkheid, waardoor er ruimte is voor onderling (netwerk)contact, en er ruimte is om te groeien.

Voor alle duidelijkheid: ik vind het prima als het Instituut voor Mindfulness (IVM) criteria opstelt voor kwalificatie van haar eigen studenten. Dat past in de lijn van Kabat-Zinn. Helemaal akkoord. Dus als instituut heb je een mooi document in handen, het werk is niet voor niets geweest. Wat ik niet wens is dat deze criteria van toepassing zijn op de vele collega’s met een andere scholingsroute. Binnen een kleurige paraplu-vereniging staan gekwalificeerde IVM-ers en anders-geschoolden gelijkwaardig als gewone leden onder de paraplu, en leren van elkaar. Als veldbloemen die samen een mooi boeket vormen.

Naast IVM-ers zouden er ook andere groeperingen kunnen zijn, misschien wel ooit een sectie mindfulness van een therapievereniging, een Masters-groep, een groep die geïnteresseerd is in onderwijs en onderzoek, een club collega’s die zich richt op bedrijfstrainingen, noem maar op. Er is dan enige coördinatie nodig, wellicht een website waarop activiteiten worden vermeld en jaarlijks een bijeenkomst met interessante lezingen en workshops.

Mij staat eigenlijk niet veel meer dan een grote kaartenbak voor ogen: iedereen die beroepsmatig met mindfulness bezig is, is welkom. In therapie, onderwijs en bedrijfs- leven. En natuurlijk zijn er mensen, ook collega’s, die niet zo’n best werk leveren. Dat hou je, dat is overal aan de orde. Na de mindfulness-hype neemt de belangstelling van lieden die een graantje willen meepikken wel weer af. Daar ben ik niet zo bang voor.

Vergelijk het met een appelboom. Wil je mooie appels, dan moet je goed voor de boom zorgen, voorwaarden scheppen voor groei en bloei. In droge tijden geef je hem water. Verder heeft de boom genoeg aan zon en water en lucht. Hij groeit vanzelf. De appel- boom komt tot bloei en draagt vrucht. Natuurlijk zullen er enkele rotte appels tussen zitten, maar dat hou je niet tegen.

 De appelboom symboliseert het principe van apranihita, een boeddhistische term die zoiets betekent als: zonder doel, zonder streven aanwezig zijn in het nu. Zoals loop- meditatie in het bos: je pad is het doel, je gaat niet haasten om snel dáár te zijn, maar je geniet van het hier lopen. En je komt vanzelf waar je wezen moet. Als vereniging zou het betekenen: bottum-up en niet top-down, voorwaarden scheppen in plaats van eisen stellen. Dan komen mensen tot bloei, dan kan de geest van mindfulness vrij stromen.

Ik wens jullie maandag een mooie vergadering toe. Een hartelijke groet,

Noud

12 september 2008

Wie we zijn

Welkom op de site van de Vereniging Voor Mindfulness

De Vereniging Voor Mindfulness is een beroepsvereniging voor mindfulness professionals. Dat wil zeggen dat we de professionals die op een of andere manier met mindfulness werken, in trainingen, coaching, therapie, begeleiding, opleiding, etc. met elkaar verbinden. Wij zijn een vereniging waar we als leden van elkaar leren en gezamenlijk staan voor kwaliteit op het gebied van mindfulness. De vereniging stimuleert de samenkomst van leden in intervisiebijeenkomsten, werkgroepen, workshops en congressen. De vereniging is laagdrempelig dus iedereen is welkom om zich aan te sluiten om een inhoudelijke bijdrage te leveren ook is men zelf geen mindfulness professional en wordt de mindfulness vooral gebruikt voor persoonlijke beoefening.

 • Een plek voor uitwisseling en het delen van kennis en ervaring rond mindfulness
 • Belangenbehartiging voor ieder die op een serieuze manier met mindfulness werkt
 • Certificering van mindfulness trainers die werken vanuit de MBCT/MBSR traditie
 • Na- en bijscholing mindfulness

Missie VVM

 • Het breed en laagdrempelig verspreiden van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de kwaliteit van het aanbod van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de ontwikkeling van mindfulness in Nederland
 • Het faciliteren van een ontmoetingsplek (agora), waar mensen die met mindfulness werken kunnen delen en verbinden.